Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle §2 odst. 3) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Podání je možno doručit v listinné podobě (poštou nebo osobně na podatelnu) nebo v digitální podobě datovou schránkou (není nutné připojit el. podpis), e-mailem na elektronickou adresu podatelny podatelna@luziceuhodonina.cz nebo na technickém nosiči dat.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Obec Lužice

Obecní úřad Lužice

Česká 592/1

Česká 592/1

696 18 Lužice

696 18 Lužice

 

Provozní hodiny:

 

 

Pondělí:

7:00 – 11:30

12:30 – 17:00

Úterý:

7:00 – 11:30

12:30 – 15:00

Středa:

7:00 – 11:30

12:30 – 17:00

Čtvrtek:

7:00 – 11:30

12:30 – 15:00

Pátek:

7:00 – 13:00

 

 

E-mail: podatelna@luziceuhodonina.cz

Elektronická adresa podatelny je jediná adresa, na kterou je možno zasílat podání e-mailem.
Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem slouží pouze pro běžnou e-mailovou komunikaci. Případná podání doručená na tyto adresy nesplňují zákonné podmínky pro doručení a bude nutno je následně buď doplnit nebo zaslat znovu na adresu podatelna@luziceuhodonina.cz. V opačném případě není možné poskytovat potvrzení doručení takové zprávy dle § 6 odst. 3) vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění, ani zajistit ověření pravosti a neměnnosti doručeného dokumentu v budoucnu.

Maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 10MB.

 

Identifikátor datové schránky: tqabcvi

Pravidla pro doručování dokumentů datovou schránkou: Dle §18 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění, úkon učiněný osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky (uvedenou v §8 odst. 1 až 4 tohoto zákona nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena) prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob. Podání doručené datovou schránkou nemusí být elektronicky podepsáno.

Maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 20MB.

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, txt, doc/docx, odt, xls/xlsx, ods, ppt/pptx, odp, jpg/jpeg, png  nebo rtf . V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Maximální celková velikost zprávy (včetně příloh) je 10MB.

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně. Dostupný podatelně je vždy, je-li ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlivý kód a v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě.

 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD-ROM (formát PC), DVD, flashdisk (pouze při osobním podání na podatelně).

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných úřadem (dále jen „škodlivý kód“):
Dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, úřad neukládá, ale zničí; v takovém případě se dokument doručený v digitální podobě považuje za nedoručený. Pokud lze zjistit z dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesilatele, neprodleně jej úřad vyrozumí o zjištění škodlivého kódu, popřípadě o zničení dokumentu, a stanoví další postup pro zajištění řádného doručení dokumentu.

 

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:
Pokud úřad při příjmu dokumentů zjistí, že dokument v analogové podobě je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo že dokument v digitální podobě není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí úřad odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se úřadu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, úřad takový dokument nezpracovává.