Záměr prodat pozemek

v k. ú. Lužice u Hodonína, obec Lužice:

- část pozemku p.č. 2340, orná půda, dle přiložené mapy


za cenu 220,- Kč/m2


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2161/4
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodat pozemky v k.ú. Lužice předem určenému zájemci EG.D, a.s. Brno
Záměr směny pozemku p.č. 3108
Záměr směny a prodeje částí pozemků
Záměr prodeje části pozemku p.č. 860/1
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022
OZNÁMENÍ - REGION PODLUŽÍ

schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Region Podluží a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněna na internetových stránkách Regionu Podluží https://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku/strednedoby-vyhled-rozpoctu. Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři ekonomky Obce Lužice (budova fa. LUTES, s.r.o.), případně kancelář svazku obcí v Lanžhotě.


OZNÁMENÍ - REGION PODLUŽÍ

schválený závěrečný účet svazku obcí Region Podluží a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněna zveřejněna na internetových stránkách Regionu Podluží https://slovackyregion.cz/podluzi/zaverecny-ucet-svazku?view=category&id=153 . Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři ekonomky Obce Lužice (budova fa. LUTES, s.r.o.), případně kancelář svazku obcí v Lanžhotě.


Závěrečný účet 2021 Návrh
Účetní závěrka 2021
MěÚ Hodonín

přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
komunikace: silnice č. III/05531, silnice č. MK u obecního úřadu
k.ú.: Lužice u Hodonína
termín: 24.6. – 12.07.2022
akce: stanovení přechodného DZ Lužice-kulturní akce: I. výročí tornáda, Hody 2022 a
stavba pódia


Obec Lužice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a usnesením rady obce č. 119B/21 ze dne 02.05.2022
Odpadové hospodářství obce Lužice za rok 2021

Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech, § 60 odst. 4 ukládá obci způsobem umožňující dálkový přístup podat nejméně jednou ročně informaci o kvalifikovaných výsledcích odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU 23. a 24.9.2022

Informace k volbám-Ministerstvo vnitra ČR


Veřejná vyhláška

DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽICE A OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
(změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem)


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

žádost o zveřejnění údajů


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice,
ze dne 12.2.2020


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy