Městský úřad Hodonín, Odbor stavební úřad

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy

akce: ,,Hodonín - I/51 - oprava mostu 51-001", 2 etapy (I. a II.)


Obec Lužice

Veřejná výzva


Veřejná vyhláška

Rozhodnutí


Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2022

Obec Lužice


Návrh Účetní závěrky obce za rok 2022

Obec Lužice


Dražební vyhláška usnesení

Nařízení dražby


Záměr obce Lužice

Obec Lužice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a usnesením Zastupitelstva obce Lužice, č. 3/9.2 ze dne 18.05.2023 záměr


Záměr pronájmu v k.ú. Lužice, obec Lužice

na základě usnesení RO Lužice č. 17B/2 ze dne 15.05.2023


Návrh rozpočtu 2/2023
Záměr pronájmu v k.ú. Lužice, obec Lužice

na základě usnesení RO Lužice č. 16B/19 ze dne 02.05.2023


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Lužice u Hodonína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předp

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD


OZNÁMENÍ - REGION PODLUŽÍ

schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Region Podluží a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněna na internetových stránkách Regionu Podluží https://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku/strednedoby-vyhled-rozpoctu. Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři ekonomky Obce Lužice (budova fa. LUTES, s.r.o.), případně kancelář svazku obcí v Lanžhotě.


OZNÁMENÍ - REGION PODLUŽÍ

schválený závěrečný účet svazku obcí Region Podluží a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněna zveřejněna na internetových stránkách Regionu Podluží https://slovackyregion.cz/podluzi/zaverecny-ucet-svazku?view=category&id=153 . Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři ekonomky Obce Lužice (budova fa. LUTES, s.r.o.), případně kancelář svazku obcí v Lanžhotě.


Veřejná vyhláška

DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽICE A OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
(změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem)


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice,
ze dne 12.2.2020


Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy