Městský úřad Hodonín, Odbor stavební úřad

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy

akce: ,,Hodonín - I/51 - oprava mostu 51-001", 2 etapy (I. a II.)


Obec Lužice

Veřejná výzva


Dražební vyhláška usnesení

Nařízení dražby


Záměr obce Lužice

Obec Lužice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a usnesením Zastupitelstva obce Lužice, č. 3/9.2 ze dne 18.05.2023 záměr


Záměr pronájmu v k.ú. Lužice, obec Lužice

na základě usnesení RO Lužice č. 17B/2 ze dne 15.05.2023


Návrh rozpočtu 2/2023
Záměr pronájmu v k.ú. Lužice, obec Lužice

na základě usnesení RO Lužice č. 16B/19 ze dne 02.05.2023


LUTES s.r.o.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Lužice u Hodonína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předp

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD


OZNÁMENÍ - REGION PODLUŽÍ

schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Region Podluží a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněna na internetových stránkách Regionu Podluží https://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku/strednedoby-vyhled-rozpoctu. Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři ekonomky Obce Lužice (budova fa. LUTES, s.r.o.), případně kancelář svazku obcí v Lanžhotě.


OZNÁMENÍ - REGION PODLUŽÍ

schválený závěrečný účet svazku obcí Region Podluží a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněna zveřejněna na internetových stránkách Regionu Podluží https://slovackyregion.cz/podluzi/zaverecny-ucet-svazku?view=category&id=153 . Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři ekonomky Obce Lužice (budova fa. LUTES, s.r.o.), případně kancelář svazku obcí v Lanžhotě.


Veřejná vyhláška

DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽICE A OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
(změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem)


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice,
ze dne 12.2.2020


Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy