Územní plán obce


"Zastupitelstvo obce Lužice na svém V. veřejném zasedání schválilo usnesením č. 5/5a Zprávu o uplatňování Územního plánu Lužice v uplynulém období 6/2015 - 6/2019 včetně pokynů na obsah návrhu změny č. 1 územního plánu.

Zpráva o uplatňování územního plánu je zpracována v souladu s ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a obsahuje náležitosti dle ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Účelem Zprávy bylo vyhodnotit uplatňování územního plánu a poskytnout Zastupitelstvu obce Lužice podklad pro rozhodnutí o příp. pořízení změny dosavadního územního plánu nebo o zpracování nového územního plánu v případě, že z tohoto vyhodnocení vyplynou důvody pro celkové přepracování koncepce doposud platného územního plánu. Z projednání Zprávy vyplynula potřeba pořízení změny dosavadního územního plánu."

Zprávu o uplatňování Územního plánu Lužice včetně přílohy naleznete níže v příloze. 

 

* * * * * * * * * *

 

Větší rozlišení k dispozici v příloze.

 

ÚDAJE O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUŽICE (dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.)

ÚP Lužice byl vydán zastupitelstvem obce Lužice dne 18. 6. 2015 usnesením č. 6/4 formou opatření obecné povahy dle správního řádu, které nabývá účinnosti dne 17. 7. 2015.
Dokumentace byla opatřena záznamem o účinnosti a je uložena:
- na Obci Lužice,
- na příslušném stavebním úřadě (MěÚ Hodonín, obecném stavebním úřadě),
- u úřadu územního plánování (MěÚ Hodonín, odboru rozvoje města),
- na krajském úřadě (KrÚ Jmk, odboru územního plánování a stavebního řadu).
Podrobné informace zde: http://www.hodonin.eu/vydany-up-luzice/ds-49803/archiv=0&p1=41074


 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha1-vysledky-projednani-zpravy-upluzice-uprav.pdf 608.7 Kb
uzemni-plan.pdf 3865.1 Kb
zprava-uplatnovani-luziceup-schval.pdf 1659.2 Kb