Územní plán obce

 

Zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období 6/2015 - 6/2019

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu je zpracován v souladu s ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a obsahuje náležitosti dle ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu návrh zprávy o jeho uplatňování v uplynulém období.
Účelem Zprávy je vyhodnotit uplatňování územního plánu a poskytnout Zastupitelstvu obce Lužice podklad pro rozhodnutí o příp. pořízení změny dosavadního územního plánu nebo o zpracování nového územního plánu v případě, že z tohoto vyhodnocení vyplynou důvody pro celkové přepracování koncepce doposud platného územního plánu.   

 

* * * * * * * * * *

 

Větší rozlišení k dispozici v příloze.

 

ÚDAJE O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUŽICE (dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.)

ÚP Lužice byl vydán zastupitelstvem obce Lužice dne 18. 6. 2015 usnesením č. 6/4 formou opatření obecné povahy dle správního řádu, které nabývá účinnosti dne 17. 7. 2015.
Dokumentace byla opatřena záznamem o účinnosti a je uložena:
- na Obci Lužice,
- na příslušném stavebním úřadě (MěÚ Hodonín, obecném stavebním úřadě),
- u úřadu územního plánování (MěÚ Hodonín, odboru rozvoje města),
- na krajském úřadě (KrÚ Jmk, odboru územního plánování a stavebního řadu).
Podrobné informace zde: http://www.hodonin.eu/vydany-up-luzice/ds-49803/archiv=0&p1=41074


 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uzemni-plan.pdf 3865.1 Kb
zprava-uplatnovani-luziceup.pdf 3274.3 Kb