Matrika a evidence obyvatel

Potřebuji si vyřídit...

RODNÝ LIST, ODDACÍ LIST, ÚMRTNÍ LIST
pokud místem narození, sňatku nebo úmrtí je katastrální území obce Lužice.

Doklad je vydán osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny(manžel/ka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci, zplnomocněný zástupce) - na písemnou žádost a po předložení OP (popř.CP) a matričních dokladů k prokázání příbuzenského vztahu (rodné a oddací listy)  -  správní poplatek 100 Kč.
Prvopis těchto dokladů je bez poplatku.

Podrobné informace o řešení matričních záležitostí vyberte dle životní situace.

DÁLE VYŘÍDÍTE:
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (sňatek v zahraničí) - (správní poplatek 500 Kč)
  • zápis - určení otcovství k dosud nenarozenému/narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů
  • změna jména, příjmení ...
Bližší informace – kralova@luziceuhodonina.cz
 

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

Nejlépe osobně (nebo na základě ověřené zvláštní plné moci) s platným dokladem totožnosti.

Pokud nejste vlastník uvedené nemovitosti, je třeba vlastníkův souhlas s Vaším trvalým pobytem (příp. pokud se vlastník nemůže dostavit osobně s OP /CP/, je nutný souhlas majitele s jeho ověřeným podpisem).
Poplatek za přihlášení 50 Kč.
Při přihlašování dítěte do 15 let předložte rodný list dítěte.

Pro následné vyřízení nového občanského průkazu, ale i dalších agend na Městském úřadu v Hodoníně (úřad obce s rozšířenou působností) můžete využít těchto informací zde
Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů platné od 1. července 2018

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Na návrh oprávněné osoby (např. vlastníka nemovitosti), zaniklo-li užívací právo občana k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívá-li občan tento objekt.
Správní poplatek je 100 Kč za každou osobu.

Podrobné informace o řešení životní situace týkající se evidence obyvatel.


POSKYTNUTÍ ÚDAJE Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce) – poskytovány jsou pouze údaje vedené k osobě žadatele. Poplatek 50 Kč.
Podrobné informace jsou k dispozici zde


OVĚŘOVÁNÍ

pravosti podpisu – legalizace

Občan se dostaví na matriku s průkazem totožnosti -  OP (příp.CP) a listinou, na níž má být podpis ověřen.
Správní poplatek 30 Kč za jeden podpis na listině.

shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace

Předkládá se prvopis – originál listiny nebo již ověřená vidimovaná listina.
Za každou započatou stránku poplatek 30 Kč.

Podrobné informace týkající se ověřování podpisů a listin.Formulář PŘIHLÁŠKA K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

 

Odkazy čerpají data ze serveru https://portal.gov.cz a https://www.mvcr.cz
Stránky z odkazů budou otevřeny v novém okně.