Matrika a evidence obyvatel

Potřebuji si vyřídit...

RODNÝ LIST, ODDACÍ LIST, ÚMRTNÍ LIST
pokud místem narození, sňatku nebo úmrtí je katastrální území obce Lužice.

Doklad je vydán osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny(manžel/ka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci, zplnomocněný zástupce) - na písemnou žádost a po předložení OP (popř.CP) a matričních dokladů k prokázání příbuzenského vztahu (rodné a oddací listy)  -  správní poplatek 300 Kč.
Prvopis těchto dokladů je bez poplatku.

Podrobné informace o řešení matričních záležitostí vyberte dle životní situace.

DÁLE VYŘÍDÍTE:
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (sňatek v zahraničí) - (správní poplatek 500 Kč)
  • zápis - určení otcovství k dosud nenarozenému/narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

  • změna jména, příjmení ...

Bližší informace – kralova@luziceuhodonina.cz

SŇATEK
Zvažujete-li uskutečnit svatební obřad, ať již civilní nebo církevní, v působnosti našeho matričního úřadu v Lužicích, tzn. na katastrálním území obce Lužice, kontaktujte matriku VŽDY a s náležitým předstihem (2 - 3 měsíce). Vyvarujete se tak možné a zbytečné časové tísni při vyřizování náležitostí.

Rada obce schvaluje určení doby a místa konání svatebních obřadů, a to ve dnech:
pátek a sobota v době od 10.00 do 14.00 hodin, místnost č. 5 v budově OÚ Lužice, Česká 1, Lužice č. p. 592 a Lužice č. p. 116, Pekařská 23, parcela číslo 425 v k. ú. Lužice u Hodonína (Starý kvartýr).
Pár zajímavostí ke svatbě zde

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
Od 01.01.2024 je v souladu s novelou zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení vstoupit do registrovaného partnerství před kterýmkoliv matričním úřadem.
Matriční úřad určuje v souladu s § 13a, odst. 3) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

  • ve dnech 22.03.2024, 19.07.2024 a 15.11.2024 v době od 08:00 do 14:00 hodin místem k přijímaní prohlášení o uzavření registrovaného partnerství budovu Obecního úřadu Lužice, č.p. 592,
  • ve dnech 23.03.2024, 20.07.2024 a 16.11.2024 v době od 10:00 do 15:00 hodin místem k přijímaní prohlášení o uzavření registrovaného partnerství Starý kvartýr, Lužice č.p. 116.

Na základě žádosti osob vstupujících do manželství nebo registrovaného partnerství je matriční úřad oprávněn povolit vstup do manželství nebo registrovaného partnerství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu a v kteroukoliv vhodnou dobu. Za vydání tohoto povolení je stanoven dle přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích správní poplatek ve výši 3 000 Kč.


 PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

Nejlépe osobně (nebo na základě ověřené zvláštní plné moci) s platným dokladem totožnosti.

Pokud nejste vlastník uvedené nemovitosti, je třeba vlastníkův souhlas s Vaším trvalým pobytem (příp. pokud se vlastník nemůže dostavit osobně s OP (CP), je nutný souhlas majitele s jeho ověřeným podpisem).
Poplatek za přihlášení 50 Kč.
Při přihlašování dítěte do 15 let předložte rodný list dítěte.

Pro následné vyřízení nového občanského průkazu, ale i dalších agend na Městském úřadě v Hodoníně (úřad obce s rozšířenou působností) můžete využít těchto informací zde
Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů platné od 1. července 2018

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Na návrh oprávněné osoby (např. vlastníka nemovitosti), zaniklo-li užívací právo občana k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívá-li občan tento objekt.
Správní poplatek je 100 Kč za každou osobu.

Podrobné informace o řešení životní situace týkající se evidence obyvatel.


POSKYTNUTÍ ÚDAJE Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce) – poskytovány jsou pouze údaje vedené k osobě žadatele. Poplatek 50 Kč.
Podrobné informace jsou k dispozici zde


OVĚŘOVÁNÍ

pravosti podpisu legalizace
Občan se dostaví na matriku s průkazem totožnosti -  OP (příp.CP) a listinou, na níž má být podpis ověřen.
Správní poplatek 50 Kč za jeden podpis na listině.

shody opisu nebo kopie s listinou vidimace
Předkládá se prvopis – originál listiny nebo již ověřená vidimovaná listina.
Za každou započatou stránku poplatek 30 Kč.

Podrobné informace týkající se ověřování podpisů a listin. 


Praktické odkazy:

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Portál veřejné správy je nejsnazší cesta k informacím a službám veřejné správy. Naleznete zde informace o životních událostech, formuláře pro občany i pro úřady, věstníky, seznam datových schránek, nepotřebný nemovitý majetek, a další. Najdete zde i odkazy na státní instituce. Svým zaměřením je Portál veřejné správy určen pro širokou veřejnost, státní správu a samosprávu, státní i soukromé organizace, včetně podnikatelů, živnostníků a cizinců. Z Portálu veřejné správy se můžete také přihlásit na

PORTÁL OBČANA,

kde si můžete spravovat svoje doklady a jiné údaje ze státních registrů a databází nebo založit datovou schránku, pomocí které můžete elektronicky komunikovat s úřady. Z Portálu občana máte i snadný přistup do portálů jiných úřadů, jejichž služby si potřebujete vyřídit, ať už je to Finanční správa, eRecept, Očkovací portál, ČSSZ, Úřad práce nebo portál vaší obce a můžete si zažádat o výpisy a komunikovat s veřejnou správou pomocí datové schránky atd.Formulář PŘIHLÁŠKA K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

 

Odkazy čerpají data ze serveru https://portal.gov.cz a https://www.mvcr.cz
Stránky z odkazů budou otevřeny v novém okně.