Lužice Oficiální stránky obce Vesnice roku 2009 Jihomoravského kraje

ÚŘAD

Kalendář událostí

Matrika a evidence obyvatel

Potřebuji si vyřídit...

RODNÝ LIST, ODDACÍ LIST, ÚMRTNÍ LIST
pokud místem narození, sňatku nebo úmrtí jsou Lužice

Doklad je vydán osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel/ka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci, zplnomocněný zástupce) - na písemnou žádost a po předložení OP (popř.CP) a matričních dokladů k prokázání příbuzenského vztahu (rodné a oddací listy)  -  správní poplatek 100,- Kč.
Prvopis těchto dokladů je bez poplatku.
 
Podrobné informace o řešení matričních záležitostí vyberte dle životní situace.


DÁLE VYŘÍDÍTE:
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (sňatek v zahraničí) - (správní poplatek 500,- Kč)
  • zápis - určení otcovství k dosud nenarozenému/narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů
  • změna jména, příjmení ...
Bližší informace – kralova@luziceuhodonina.cz
 

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

Nejlépe osobně (nebo na základě ověřené zvláštní plné moci) s platným dokladem totožnosti.

Pokud nejste vlastník uvedené nemovitosti, je třeba vlastníkův souhlas s Vaším trvalým pobytem (příp. pokud se vlastník nemůže dostavit osobně s OP /CP/, je nutný souhlas majitele s jeho ověřeným podpisem).
Poplatek za přihlášení 50,- Kč.
Při přihlašování dítěte do 15 let předložte rodný list dítěte.

Pro následné vyřízení nového občanského průkazu, ale i dalších agend na Městském úřadě v Hodoníně (úřad obce s rozšířenou působností) můžete využít těchto informací zde
Aktuálně:

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů
platné od 1. července 2018

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Na návrh oprávněné osoby (např. vlastníka nemovitosti), zaniklo-li užívací právo občana k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívá-li občan tento objekt.
Správní poplatek je 100,- Kč za každou osobu.

Podrobné informace o řešení životní situace týkající se evidence obyvatel.


POSKYTNUTÍ ÚDAJE Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce) – poskytovány jsou pouze údaje vedené k osobě žadatele. Poplatek 50,- Kč.

Podrobné informace jsou k dispozici na Portálu veřejné správy


OVĚŘOVÁNÍ

pravosti podpisu – legalizace

Občan se dostaví na matriku s průkazem totožnosti -  OP (příp.CP) a listinou, na níž má být podpis ověřen.
Správní poplatek 30,- Kč za jeden podpis na listině.

shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace

Předkládá se prvopis – originál listiny nebo již ověřená vidimovaná listina.
Za každou započatou stránku poplatek 30,- Kč.

Podrobné informace týkající se ověřování podpisů a listin.


Odkazy čerpají data ze serveru https://portal.gov.cz.
Stránky z odkazů budou otevřeny v novém okně.Kontakt

Obec Lužice
Česká 592/1
Lužice, 696 18

Tel: 511 117 821
Fax: 518 357 225

IČO: 44 16 43 43
DIČ: CZ 44164343 - Obec Lužice není plátcem DPH

Bankovní spojení:
KB Hodonín
ČÚ: 27125671/0100

www.luziceuhodonina.cz
obec@luziceuhodonina.cz

ID DS: tqabcvi
Mapa - poloha obce Lužice