Muzejní spolek
 
MUZEJNÍ SPOLEK V LUŽICÍCH
 
IČ: 266 41 534
Sídlo: Česká 1, 696 18  Lužice
E-mail: stary.kvartyr@seznam.cz
www: www.starykvartyr.cz  

  

Muzejní spolek v Lužicích je občanským sdružením, které bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra dne 25. září 2003. V současnosti má Muzejní spolek na 34 aktivních členů. Další desítky osob v Lužicích se však podílí na aktivitách spolku. Muzejní spolek v Lužicích je členem Asociace muzeí a galerií České republiky (http://www.cz-museums.cz).

 
Činnost muzejního spolku se především soustředí na projekt rekonstrukce Starého kvartýru a muzejní a vlastivědnou činnost v Lužicích. Cílem projektu je zrekonstruovat „Starý kvartýr“ do vzhledu, který nám dokládají nejstarší pohledy na Lužice z počátku 20. století, vytvořit reprezentativní objekt odkazující na stavební vývoj obce vycházející z tradiční lidové architektury, a zpřístupnit jej prostřednictvím akcí i aktivit všem občanům v Lužicích. 
Logo Starý kvartýr

Starý kvartýr
Stavení č.p.116, známé jako „Starý kvartýr“, má své neopakovatelné „genius loci“. Objekt je zachycen ve stávající dispozici již na indikační skice stabilního katastru z roku 1827. Urbanistická podoba Lužic je přímo ukázkovým příkladem typu silniční vsi. Umístění „Starého kvartýru“, vžité pojmenování i skutečnost, že objekt je prakticky samostatně stojící uprostřed Lužic, svědčí dle vyjádření odborníků z Ústavu památkové péče Brno o jeho výjimečnosti a významné funkci pro správu obce v minulosti. Svou dispozicí i řešením odkazuje objekt „Starého kvartýru“ na tradiční lidovou architekturu v obci.
Místo je ideálně přístupné, leží na hlavní komunikaci a není je možné prakticky minout. Nachází se v bezprostřední blízkosti cyklostezky z Mikulčic do Hodonína. V blízkosti se nachází i obchodní dům Lužičan.
Stavení je solitérní, vyniká tak jako celek, což umocňuje jeho jedinečnost. Případné kulturní nebo společenské akce tak nebudou rušit své nejbližší okolí přímým sousedstvím s jinými domy. Přízemní dispozice domu navíc umožňuje bezbariérový přístup.
 
Objekt „Starého kvartýru“ bude především sloužit lužickým občanům k setkávání, ke spolkové činnosti, středoškolským studentům, žákům základní školy i dětem ze školky mateřské. Všem však k nalézání svých kulturních a historických kořenů i vědomí o sounáležitosti s obcí. „Starý kvartýr“ bude reprezentovat obec Lužice i před návštěvníky z České republiky i zahraničí.
Ve „Starém kvartýru“ získá prostor pro svou činnost zaměřenou především na zachraňování a soustřeďování dokladů o lidské činnosti a přírodnin, které mají vztah k obci Lužice a okolí, Muzejní spolek v Lužicích, ale i lužický oddíl Brontosaurů, oblastní Charita, společenství římskokatolické církve v Lužicích, klub maminek atd.
V objektu bude prostor pro výstavy uspořádané na vybraná témata u příležitosti Velikonoc, hodů, vinobraní a adventu a dalších významných výročí obce. Bude zde vytvořen prostor pro připomenutí si významných lužických rodáků i výjimečných osobností, které se významně podíleli na kulturním, společenském i sportovním vývoji obce a stěžejních historických událostí. Cílem bude seznamovat občany Lužic a návštěvníky obce s historií Lužic, tradicemi a zvyky obce.
Mezi významné akce ve „Starém kvartýru“ patří besedy s pamětníky, rekonstrukce zaniklých činností a řemesel obyvatel Lužic a okolí. Vyčleněn je i prostor pro výtvarné a hudební setkání, sympozia, happeningy a workshopy. Dvůr objektu umožňuje vytvoření variabilní jevištní plochy pro divadelní aktivity.
Významné je také zapojení žáků a dětí Základní školy v Lužicích a mateřské školky, pro které jsou výstavy a jejich speciální programy také připravovány. Připravovány jsou i aktivity pro děti v době prázdnin. Výstavy z muzejních sbírek Obce Lužice budou přístupny i během roku po telefonické domluvě se správcem „Starého kvartýru“.
„Starého kvartýru“ využije také Slovácký krúžek v Lužicích, sbor mužáků a vdaných žen i Dětský národopisný soubor Lužičánek pro setkávání, zkoušky na jednotlivé folklórní pořady i vlastní drobné kulturní a společenské akce.
Projekt rekonstrukce „Starého kvartýru“ je významně zapojen i do Koncepce rozvoje lidové kultury v Lužicích v rámci Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (schválené vládou České republiky dne 11. června 2003 usnesením č. 571).
Budova Starého kvartýru v roce 2006
Stary kvartyr


Budova Starého kvartýru v roce 2009