Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2018

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Lužice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

  • počet podaných žádostí o informace: 1
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

Mgr. Tomáš Klásek
starosta obce Lužice