Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky

v katastrálním území Lužice u Hodonína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) informuje veřejnost o zájmu nabýt pozemky podle zákona
č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPÚ“), pro tvorbu rezervy státní
půdy v katastrálním území Lužice u Hodonína. 
 
Fyzická nebo právnická osoba může nabídnout SPÚ k odkupu  (k darování) pozemky  (nebo  i 
spoluvlastnické podíly) v katastrálním území Lužice u Hodonína  prostřednictvím Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 603 00 Brno  (dále jen „KPÚ“). KPÚ
jednotlivě posoudí, zda nabízené pozemky (spoluvlastnické podíly) jsou potřebné pro zabezpečení
výkonu působnosti SPÚ, tedy pro tvorbu rezervy státních pozemků podle zákona o SPÚ. 
 
V případě potřebnosti pozemků pro SPÚ objedná KPÚ ocenění takových pozemků formou
znaleckého posudku u znalce obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, přičemž kupní
cenu pozemku lze sjednat pouze do výše ceny obvyklé podle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., 
zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů,  a to včetně součástí a příslušenství
pozemku. Tento postup odpovídá § 3 odst. 2 zákona o SPÚ. Náklady spojené s vyhotovením
znaleckého posudku hradí v plné výši SPÚ.