Poplatky

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek činí:

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20 Kč
d) za umístění stavebních zařízení 5 Kč
e) za umístění reklamních zařízení 2 Kč
f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 20 Kč
g) za umístění zařízení cirkusů 10 Kč
h) za umístění skládek 5 Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč

(1) Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, 
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 7 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo, 
c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.