Školství

Mateřská škola

 
Mateřská škola
 
Adresa: Základní škola a Mateřská škola 
Jaroslava Dobrovolského Lužice
  Dlážděná 9
  696 18  Lužice
Telefon: 518 357 369
 MATEXSKÁ ŠKOLA
 
Další informace naleznete na https://zs-luzice.edupage.org/a/materska-skola.
 
Mateřská škola pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Hrajeme si a poznáváme svět. Děti prostřednictvím her a prožitků poznávají svět kolem sebe. Hra rozvíjí všechny schopnosti dítěte předškolního věku. Děti se v ní učí bezpečně a efektivně získávat nové zkušenosti.
Mateřskou školu Lužice navštěvuje 64 dětí, které jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd.
Prostorné třídy umožňují vytvoření herních koutů i míst pro odpočinek nebo rušnější pohybové aktivity. Hračky, pomůcky, materiály jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí mateřské školy. Snažíme se, aby prostředí mateřské školy působilo rodinně a příjemně.
Naše školní zahrada je vybavena dopravním hřištěm, průlezkami, dřevěnými domky, skluzavkou, pískovišti a pružinovými houpadly. Dopravní hřiště, koloběžky, tříkolky a motokáry využívají děti nejen k pohybovým dovednostem, ale také k seznámení se základními pravidly silničního provozu.
Součástí školní zahrady jsou sprchy, které v letních měsících využíváme k otužování dětí.
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Stravování vychází z rodinných zvyklostí. Jídelníček je sestavován podle zásad racionální výživy. Po celý den je v mateřské škole zajištěn pitný režim. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku. Vytváříme a upevňujeme u dětí hygienické, kulturní a pracovní návyky. Rozvíjíme sebeobslužné návyky. Při únavě dětí zařazujeme klidnější hry. Během dne provádíme zdravotní, dechová a relaxační cvičení.

Sociální prostředí je utvářeno na základě vzájemné důvěry, komunikace a spolupráce všech
zúčastněných. Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Převažují pozitivní hodnocení a pochvaly. Podporujeme v dětech, aby pracovaly samostatně a důvěřovaly si. Rozvíjíme u dětí vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.
Pravidla soužití v naší mateřské škole:
- odcházet ze třídy po domluvě s učitelkou
- dodržovat hygienu
- dokončovat započatou práci a dávat věci na svá místa
- mluvit přiměřeně hlasitě, požívat vhodná slova
- kamarádské vztahy, umět požádat o pomoc, poděkovat, pomáhat druhému je-li třeba.

Uspořádání dne:
6.30 9.30 hod.

otevření mateřské školy, pitný režim v průběhu celého dne, nabídka ovoce nebo zeleniny, spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou - individuální, skupinové, společné činnosti, děti mohou svačit od 8.30 hod. do 9.30 hod.
9.30 11.30 hod.
pobyt venku (na školní zahradě nebo vycházky do okolí  mateřské školy, za nepříznivého počasí po uvážení a dohodě
s rodiči)
11.30 12.00 hod.
oběd
12.00 14.00 hod.
odpolední odpočinek s pohádkou, relaxační hudbou, vstávání průběžně, dětem jsou nabídnuty klidné hry
14.00 14.30 hod.
svačina
14.30 16.00 hod.
spontánní aktivity dětí, dokončení činností a prací (při pěkném počasí využíváme školní zahradu)

Tradice
Poznáváme ovoce a zeleninu podzimní výstavka ovoce a zeleniny, (děti přinesou ovoce  a zeleninu, kterou doma pěstují).
Drakiáda společné pouštění draků s rodiči.
Pozvali jsme Mikuláše děti připraví vánoční cukroví, zazpívají a přednesou básně, zatančí, Mikuláš nadělí dětem dárky.
Už se těším na Vánoce děti i zaměstnanci z mateřské školy se sejdou u vánočního stromečku a zazpívají koledy, děti si rozbalí dárky.
Budu školákem návštěva první třídy základní školy, děti se setkávají se staršími kamarády, seznamují se s prostředím základní školy, předají dětem dárečky, které si pro ně připravily.
Poznám Tě? masopustní karneval, hudebně-pohybové pásmo.
Tančím a zpívám mámě pro radost oslava Dne matek, děti připraví pro maminky dárečky a předvedou maminkám, co se v mateřské škole během roku naučily.
Mám svátek oslava dne dětí, hra Na šipky (plnění různých úkolů, hledání dopisů a pokladu).
Jsem předškolák rozloučení s předškolními dětmi formou malé maturity, knihou, pamětním listem.
Divadla a koncerty - děti pravidelně každý měsíc navštěvují divadelní představení nebo hudebně-výchovný koncert v KD v Hodoníně.
Školní výlety - do zoo v Hodoníně, výlet do Lednice na koníky a k minaretu, na zámek.
Dobrý start procvičování znalostí a dovedností pro vstup do základní školy za přítomnosti rodičů.
Nebojím se vody děti absolvují plavecký kurz v Hodoníně.
Návštěvy Ekocentra s ekologickými programy v Hodoníně.
Návštěvy keramické dílny v Hodoníně.
Mám talent děti naší mateřské školy se účastní různých pěveckých, výtvarných  a pohybových soutěží a aktivit, malování do dopravních soutěží, k ochraně zdraví.
Mámo, táto, pojď si hrát rodiče si s dětmi vyrobí společný výrobek v mateřské škole.
Vítání malých občánků v naší obci Lužice.
Děti se účastní národopisných folklórních přehlídek dětských souborů.

Naším hlavním cílem je, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy,
bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů,
aby později jako dospělý člověk mohlo prožít
plnohodnotný a smysluplný život.

 
MATEXSKÁ ŠKOLA