Obec Lužice

Matrika

Potřebuji si vyřídit...

 
RODNÝ LIST, ODDACÍ LIST, ÚMRTNÍ LIST – pokud místem narození, sňatku nebo úmrtí jsou Lužice.
 
Doklad je vydán osobě, které se zápis týká nebo členům její rodiny (manžel/ka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci, zplnomocněný zástupce) - na písemnou žádost a po předložení OP (popř.CP) a matričních dokladů k prokázání příbuzenského vztahu (rodné a oddací listy)  -  správní poplatek 100,- Kč
Prvopis těchto dokladů je bez poplatku.
 


DÁLE VYŘÍDÍTE:
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (sňatek v zahraničí) - (správní poplatek 500,- Kč)
  • zapsání matriční události uskutečněné v cizině do zvláštní matriky
  • zápis - určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů
  • změna jména, příjmení ...
Bližší informace – kralova@luziceuhodonina.cz
 

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

 

Nejlépe osobně (nebo na základě ověřené plné moci) s platným dokladem totožnosti.

Pokud nejste vlastník uvedené nemovitosti, je třeba vlastníkův  souhlas s Vaším trvalým pobytem (příp. pokud se vlastník nemůže dostavit osobně s OP /CP/, je nutný souhlas majitele s jeho ověřeným podpisem). Poplatek za přihlášení 50,- Kč. Při přihlašování dítěte do 15 let předložte rodný list dítěte.

Poskytnutí údaje z informačního systému:

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce) – poskytovány jsou pouze údaje vedené k osobě žadatele. Poplatek 50,- Kč.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

Na návrh oprávněné osoby (např. vlastníka nemovitosti), zaniklo-li užívací právo občana k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívá-li občan tento objekt. Správní poplatek je 100,-- Kč za každou osobu.

 

OVĚŘOVÁNÍ pravosti podpisu – legalizace:

Občan se dostaví na matriku s průkazem totožnosti -  OP (příp.CP) a listinou, na níž má být podpis ověřen. Správní poplatek 30,- Kč za jeden podpis na listině.

 

OVĚŘOVÁNÍ shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace:

 

Předkládá se prvopis – originál listiny nebo již ověřená vidimovaná listina.

Za každou započatou stránku poplatek 30,- Kč.

 

 

23.03.2017

Dnes má svátek Ivona

Kontakt

Obec Lužice Česká 592/1
Lužice, 696 18
Tel: 518 357 225
Poslední aktualizace
21. 3. 2017Výběr z galerie

Park u cukrárny Romana