Obec Lužice

Matrika

Potřebuji si vyřídit...

RODNÝ LIST, ODDACÍ LIST, ÚMRTNÍ LIST
pokud místem narození, sňatku nebo úmrtí jsou Lužice

Doklad je vydán osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel/ka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci, zplnomocněný zástupce) - na písemnou žádost a po předložení OP (popř.CP) a matričních dokladů k prokázání příbuzenského vztahu (rodné a oddací listy)  -  správní poplatek 100,- Kč.
Prvopis těchto dokladů je bez poplatku.


DÁLE VYŘÍDÍTE:
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (sňatek v zahraničí) - (správní poplatek 500,- Kč)
  • zápis - určení otcovství k dosud nenarozenému/narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů
  • změna jména, příjmení ...
Bližší informace – kralova@luziceuhodonina.cz
 

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

Nejlépe osobně (nebo na základě ověřené zvláštní plné moci) s platným dokladem totožnosti.

Pokud nejste vlastník uvedené nemovitosti, je třeba vlastníkův souhlas s Vaším trvalým pobytem (příp. pokud se vlastník nemůže dostavit osobně s OP /CP/, je nutný souhlas majitele s jeho ověřeným podpisem).
Poplatek za přihlášení 50,- Kč.
Při přihlašování dítěte do 15 let předložte rodný list dítěte.

Pro následné vyřízení nového občanského průkazu, ale i dalších agend na Městském úřadě v Hodoníně můžete využít těchto informací zde

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Na návrh oprávněné osoby (např. vlastníka nemovitosti), zaniklo-li užívací právo občana k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívá-li občan tento objekt.
Správní poplatek je 100,- Kč za každou osobu.


POSKYTNUTÍ ÚDAJE Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce) – poskytovány jsou pouze údaje vedené k osobě žadatele. Poplatek 50,- Kč.


OVĚŘOVÁNÍ

pravosti podpisu – legalizace

Občan se dostaví na matriku s průkazem totožnosti -  OP (příp.CP) a listinou, na níž má být podpis ověřen.
Správní poplatek 30,- Kč za jeden podpis na listině.

shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace

Předkládá se prvopis – originál listiny nebo již ověřená vidimovaná listina.
Za každou započatou stránku poplatek 30,- Kč.


22.01.2018

Dnes má svátek Slavomír

Kontakt

Obec Lužice Česká 592/1
Lužice, 696 18
Tel: 518 357 225
Poslední aktualizace
22. 1. 2018Výběr z galerie

Znak obce Lužice před OÚ - v pozadí budova ZŠ